Bekijk onze openingstijden . Bel ons op: +31 20 703 8180

Gebruiksvoorwaarden website

Dit beleid werd voor het laatst bijgewerkt op 15 augustus 2014.

Deze gebruiksvoorwaarden, samen met alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen, geven de voorwaarden waaronder u onze website www.worldfirst.com (de ‘website’) mag gebruiken.

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voordat u de website gebruikt. U maakt gebruik van de website als u deze bezoekt, naar de verschillende pagina’s gaat of zich registreert en dus aangeeft dat u deze gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard hebt.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik onze website dan niet.

Al onze diensten zijn ook onderworpen aan aanvullende algemene voorwaarden die u ook op de website kunt vinden.

 • Hier vindt u ons privacybeleid. Daarin staat hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, bewaren, bekendmaken en gebruiken. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens verzameld worden en garandeert u dat alle gegevens juist zijn.
 • Ook ons cookiebeleid, waarin het gebruik van cookies op onze website uitgelegd wordt, vindt u hier.
 • Onze disclaimer vindt u hier.

Bij een conflict tussen de algemene voorwaarden van een toepasselijke overeenkomst en deze gebruiksvoorwaarden, krijgt de toepasselijke overeenkomst voorrang.

Over ons

www.worldfirst.com wordt beheerd door World First UK Ltd (‘World First’). World First is in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd onder bedrijfsnummer 05022388 (u kunt dit opzoek op the Companies House website) en ons bedrijfsadres is Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londen, SW1P 4QP.

World First is gereglementeerd door de Financial Conduct Authority (‘FCA’) en is toegestaan als betaalinstelling onder de regels voor betalingsdiensten van 2009. U kunt dit nakijken door ons referentienummer (502759) op de website van het FCA register op te zoeken.

De website bezoeken

We kunnen niet garanderen dat de website of de inhoud daarvan altijd beschikbaar zal zijn. We behouden ons het recht voor om de website zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of veranderen.

Wij kunnen de toegang tot de hele website of bepaalde delen ervoor ook beperken voor personen die zich bij ons geregistreerd hebben.

Wij zijn er niet aansprakelijk voor als de website op een bepaald moment niet beschikbaar is.

Als u een login, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als deel van onze veiligheidsprocedures, moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen of door ons aangewezen login of wachtwoord uit te schakelen als we geloven dat u de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

Als websitebezoeker bent u verantwoordelijk voor het treffen van de nodige regelingen om toegang tot de website te krijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die de website via uw internetverbinding bezoeken, zich bewust zijn van en voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden en andere aanvullende algemene voorwaarden.

Onze aansprakelijkheid

Niets in deze clausule beperkt de aansprakelijkheid van World First of sluit deze uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, fraude, frauduleuze voorstelling van zaken of elke andere aansprakelijkheid die onder de Engelse wet niet uitgesloten of beperkt mag worden.

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle expliciete of impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen en andere voorwaarden die op de website of de inhoud daarop van toepassing kunnen zijn, uit. U gebruikt de website dus op eigen risico en World First is niet aansprakelijk voor elk verlies of schade als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen op de informatie op de website, voor zover maximaal door de wet toegestaan.

Wij garanderen niet dat de website beschikbaar is en aan uw eisen voldoet, dat u ononderbroken toegang hebt, dat er geen vertragingen, defecten, fouten, weglatingen of verlies van doorgegeven informatie zijn, dat er geen virussen of andere verontreinigende vernietigende eigenschappen doorgegeven worden of dat uw computer niet beschadigd wordt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoende bescherming hebt en een back-up van uw gegevens en apparatuur gemaakt hebt, en dat u redelijke en passende voorzorgsmaatregelen genomen hebt om computervirussen of andere destructieve eigenschappen op uw computer op te sporen.

Wij doen geen verklaringen of geven geen garanties in verband met de nauwkeurigheid, doeltreffendheid of werking van software van derde partijen die in verband met de website gebruikt kunnen worden.

Voor zover toegestaan door de Engels wet sluiten wij, onze vertegenwoordigers, agenten en gerelateerde entiteiten hierbij alle voorwaarden en garanties uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd op grond van wet, recht en billijkheid.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of schade die u opliep in verband met de website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de website en het materiaal dat daarop geplaatst is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • verlies van inkomsten;
 • verlies van zaken;
 • verlies van winst of contracten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspild beheer of kantoortijd;
 • en elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en of die nu het gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien verwacht.

Via de website uitgevoerde transacties

Contracten voor geldoverdracht of het wisselen van valuta die via de website of World First Online of als gevolg van een bezoek van u afgesloten worden, vallen onder de algemene voorwaarden.

Virussen, hacking en andere strafbare feiten

U mag de website niet misbruiken door er bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, logic bombs of andere schadelijke software op te introduceren

U mag niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot de website, de server waarop onze website opgeslagen is of een andere server, computer of databank die met de website verbonden is.

U mag de website niet aanvallen via een ‘denial of service’-aanval (‘DOS’) of een gedistribueerde DOS-aanval. Als u deze bepaling schendt, pleegt u een strafbaar feit onder de wet op computermisbruik van 1990. World First meldt een dergelijke schending aan de betrokken wetshandhavingsinstanties en werkt met deze autoriteiten samen door hen uw persoonlijke informatie te geven. In het geval van een dergelijke schending wordt u het recht om de website te gebruiken onmiddellijk ontnomen.

We garanderen niet dat de website veilig is of geen bugs of virussen bevat. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u up-to-date en doeltreffende antivirus- en antimalwaresoftware hebt op uw telefoon, tablet, computer, server, netwerkinfrastructuur of elk ander apparaat waarmee u met ons zakendoet. Als u denkt dat een apparaat waarmee u met ons zakendoet, geïnfecteerd is door schadelijke software, dan moet u ons daarvan onmiddellijk telefonisch op de hoogte brengen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde DOS-aanval, virussen of alle andere schadelijke software die uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal besmet als gevolg van uw gebruik van de website of het downloaden van materiaal dat op onze of een gelinkte website staat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die u opliep als gevolg van het gebruik van openbare netwerkverbindingen, het niet hebben van een up-to-date en doeltreffende antivirus- en antimalwaresoftware of het niet aan ons melden dat uw apparaat geïnfecteerd is door schadelijke software.

Links naar de website

U mag een link naar onze startpagina plaatsen op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en legale manier doet zonder onze reputatie te schaden of gebruiken.

U mag geen link plaatsen op een manier die een vorm van samenwerking met of goedkeuring door ons suggereert waar dat niet het geval is.

U mag geen link plaatsen op een website die niet van u is, bijvoorbeeld in onlineforums, chats en prikborden.

Wij behouden ons het recht voor om een toestemming om links te plaatsen zonder kennisgeving in te trekken.

Links op onze website

Waar onze website links naar andere websites en bronnen van derde partijen bevat, worden deze links enkel ter informatie gegeven. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en zijn er niet verantwoordelijk voor of voor verlies of schade die uit het gebruik ervan kunnen voortvloeien.

Bevoegdheid

Deze gebruiksvoorwaarden en alle contractuele of niet-contractuele geschillen in verband daarmee worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wet en beide partijen aanvaarden de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Handelsmerken

Het World First logo is een geregistreerd handelsmerk van World First UK.

Het auteursrecht voor de pagina’s, informatie en materiaal op deze website is eigendom van ons of wij hebben de toestemming om er gebruik van te maken, tenzij anderszins vermeld. U mag delen van onze website afdrukken, kopiëren, downloaden of tijdelijk opslaan ter informatie voor uzelf of als u onze producten en diensten gebruikt. U mag geen materiaal op onze website veranderen. Andere vormen van gebruik zijn verboden, tenzij u daarvoor eerst onze schriftelijke toestemming gekregen hebt. In het bijzonder mag niemand een deel van onze website op een andere website gebruiken of een andere website naar onze website koppelen op een andere manier dan in overeenstemming met deze clausules 10 en 7, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Variatie

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina op de website te veranderen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina af en toe te bekijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen, omdat ze bindend voor u zijn.

Uw vragen

Als u vragen hebt over de inhoud van de website, neem dan contact op met enquiries@worldfirst.com