Gebruiksvoorwaarden website

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT

Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en ermee akkoord gaat dat u deze dient na te leven.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Wij raden u aan ter toekomstige naslag een kopie van deze voorwaarden af te drukken.

Over ons

www.worldfirst.com wordt beheerd door WorldFirst UK Ltd (‘WorldFirst’). WorldFirst is in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd onder ondernemingsnummer 05022388 (u kunt dit nummer controleren op de website van het Britse Companies House) en ons bedrijfsadres is Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londen, SW1P 4QP.

Als u via onze site diensten van ons of een van onze dochterondernemingen koopt, zijn de algemene voorwaarden voor klanten op die aankoop van toepassing.

Op al onze diensten alsmede op de diensten van al onze dochterondernemingen zijn tevens aanvullende algemene voorwaarden van toepassing, die u ook op de website kunt vinden.

 • Hier vindt u ons privacybeleid. Daarin staat hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen, bewaren, bekendmaken en gebruiken. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens verzameld worden en garandeert u dat alle gegevens juist zijn. This sets out how we collect, hold, disclose and use personal information we collect from you. By using our site you consent to this date being collected and you warrant that all the data is accurate.
 • Ook ons cookiebeleid, waarin het gebruik van cookies op onze website uitgelegd wordt, vindt u hier.
 • Onze disclaimer vindt u heir.

De website bezoeken

We garanderen niet dat de website of de inhoud daarvan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de website geheel of gedeeltelijk om zakelijke en operationele redenen op te schorten, in te trekken of te beperken. We zullen proberen om u op redelijke termijn in kennis te stellen van een eventuele opschorting of intrekking.

Wij zijn er niet aansprakelijk voor als de website op een bepaald moment niet beschikbaar is.

Als u een login, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als deel van onze veiligheidsprocedures, moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen. Wij behouden ons het recht voor om een door u gekozen of door ons aangewezen login of wachtwoord uit te schakelen als we geloven dat u de bepalingen in deze voorwaarden niet naleeft.

Als websitebezoeker bent u verantwoordelijk voor het treffen van de nodige regelingen om toegang tot de website te krijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die de website via uw internetverbinding bezoeken, zich bewust zijn van en voldoen aan deze voorwaarden.

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

Vertrouw niet op de informatie op deze site

De inhoud op onze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt. De inhoud is niet bedoeld als advies waarop u vertrouwen kunt. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u overgaat tot handelen, of nalaat tot handelen over te gaan, op grond van de inhoud op onze website.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, verklaren we geenszins en verstrekken we generlei waarborg of garantie, expliciet dan wel impliciet, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig of actueel is.

Onze aansprakelijkheid

Niets in deze clausule beperkt de aansprakelijkheid van WorldFirst of sluit deze uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, fraude, frauduleuze voorstelling van zaken of elke andere aansprakelijkheid die volgens de wet niet uitgesloten of beperkt mag worden.

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle expliciete of impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen en andere voorwaarden die op de website of de inhoud daarop van toepassing kunnen zijn, uit. U gebruikt de website dus op eigen risico en WorldFirst is niet aansprakelijk voor elk verlies of schade als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen op de informatie op de website, voor zover maximaal door de wet toegestaan.

Wij garanderen niet dat de website beschikbaar is en aan uw eisen voldoet, dat u ononderbroken toegang hebt, dat er geen vertragingen, defecten, fouten, weglatingen of verlies van doorgegeven informatie zijn, dat er geen virussen of andere verontreinigende vernietigende eigenschappen doorgegeven worden of dat uw computer niet beschadigd wordt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoende bescherming hebt en een back-up van uw gegevens en apparatuur gemaakt hebt, en dat u redelijke en passende voorzorgsmaatregelen genomen hebt om computervirussen of andere destructieve eigenschappen op uw computer op te sporen.

Wij doen geen verklaringen of geven geen garanties in verband met de nauwkeurigheid, doeltreffendheid of werking van software van derde partijen die in verband met de website gebruikt kunnen worden.

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, onze vertegenwoordigers, agenten en gerelateerde entiteiten hierbij alle voorwaarden en garanties uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd op grond van wet, recht en billijkheid.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of schade die u opliep in verband met de website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de website en het materiaal dat daarop geplaatst is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • verlies van inkomsten;
 • verlies van zaken;
 • verlies van winst of contracten;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van gegevens;
 • verlies van goodwill;
 • verspild beheer of kantoortijd;
 • en elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en of die nu het gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien verwacht

Virussen, hacking en andere strafbare feiten

U mag de website niet misbruiken door er bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, logic bombs of andere schadelijke software op te introduceren.

U mag niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot de website, de server waarop onze website opgeslagen is, of een andere server, computer of databank die met de website verbonden is.

U mag de website niet aanvallen via een ‘denial of service’-aanval (‘DOS’) of een gedistribueerde DOS-aanval. WorldFirst meldt een dergelijke schending aan de betrokken wetshandhavingsinstanties en werkt met deze autoriteiten samen door hen uw persoonlijke informatie te geven. In het geval van een dergelijke schending wordt u het recht om de website te gebruiken onmiddellijk ontnomen.

We garanderen niet dat de website veilig is of geen bugs of virussen bevat. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u up-to-date en doeltreffende antivirus- en antimalwaresoftware hebt op uw telefoon, tablet, computer, server, netwerkinfrastructuur of elk ander apparaat waarmee u met ons zakendoet. Als u denkt dat een apparaat waarmee u met ons zakendoet, geïnfecteerd is door schadelijke software, dan moet u ons daarvan onmiddellijk telefonisch op de hoogte brengen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde DOS-aanval, virussen of alle andere schadelijke software die uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal besmet als gevolg van uw gebruik van de website of het downloaden van materiaal dat op onze of een gelinkte website staat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die u opliep als gevolg van het gebruik van openbare netwerkverbindingen, het niet hebben van een up-to-date en doeltreffende antivirus- en antimalwaresoftware of het niet aan ons melden dat uw apparaat geïnfecteerd is door schadelijke software.

Links naar de website

U mag een link naar onze startpagina plaatsen op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en legale manier doet, zonder onze reputatie te schaden of gebruiken, en zonder daarvan te profiteren.

U mag geen link plaatsen op een manier die een vorm van samenwerking met of goedkeuring door ons suggereert waar dat niet het geval is.

U mag geen link plaatsen op een website die niet van u is, bijvoorbeeld in onlineforums, chats en prikborden.

Onze website mag niet worden geframed op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om een toestemming om links te plaatsen zonder kennisgeving in te trekken.

Links op onze website

Waar onze website links naar andere websites en bronnen van derde partijen bevat, worden deze links enkel ter informatie gegeven. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en zijn er niet verantwoordelijk voor of voor verlies of schade die uit het gebruik ervan kunnen voortvloeien. We hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of bronnen.

Rechtsgebied

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat op deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing is. U en wij komen allebei overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn.

Als u een bedrijf bent, houd er dan rekening mee dat op deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (alsmede alle niet-contractuele geschillen en vorderingen) de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing is. Wij komen allebei overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn.

Handelsmerken

WORLDFIRST en WORLD ACCOUNT zijn geregistreerde handelsmerken van WorldFirst UK Limited. U mag ze niet gebruiken zonder onze toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materialen die u met onze toestemming gebruikt.

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtelijke wetgeving en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

U mag voor persoonlijk gebruik één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van (een) pagina(’s) op onze website en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie op de inhoud vestigen die op onze website is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of grafische elementen afzonderlijk van de bijbehorende tekst gebruiken.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder van ons of onze licentiegevers een licentie te verkrijgen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt op een wijze die strijdig is met deze gebruiksvoorwaarden, komt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te vervallen en bent u gehouden, naar onze keuze, kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, terug te bezorgen of te vernietigen.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We passen deze voorwaarden van tijd tot tijd aan. Controleer elke keer dat u onze site wilt gebruiken deze voorwaarden om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Wijzigingen aan onze site

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen ter weerspiegeling van veranderingen aan onze producten, in de behoeften van onze gebruikers en in onze zakelijke prioriteiten. We zullen proberen u op redelijke termijn in kennis te stellen van alle belangrijke wijzigingen.

Uw vragen

Als u vragen of klachten hebt over de inhoud van de website, neem dan contact op met enquiries@worldfirst.com