Disclaimer 

Gebruik van de website

Door onze site te gebruiken, bevestig je dat je deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en ermee akkoord gaat dat je deze dient na te leven. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je onze site niet gebruiken. Wij raden je een kopie van deze voorwaarden af te drukken, zodat je deze later nog eens kunt raadplegen.

Over ons

De website www.worldfirst.com wordt beheerd door WorldFirst UK Ltd (‘WorldFirst’). WorldFirst is in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd onder ondernemingsnummer 05022388 (u kunt dit nummer controleren op de website van het Britse Companies House) en ons bedrijfsadres is Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londen, SW1P 4QP.

Als je via onze site diensten van ons of een van onze dochterondernemingen koopt, zijn de algemene voorwaarden voor klanten op die aankoop van toepassing.

Op al onze diensten alsmede op de diensten van al onze dochterondernemingen zijn tevens aanvullende algemene voorwaarden van toepassing, die je ook op de website kunt vinden.

De website bezoeken

We garanderen niet dat de website of de inhoud daarvan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de website geheel of gedeeltelijk om zakelijke en operationele redenen op te schorten, in te trekken of te beperken. We zullen proberen om je op een redelijke termijn in kennis te stellen van een eventuele opschorting of intrekking. Wij zijn er niet aansprakelijk voor als de website op een bepaald moment niet beschikbaar is.

Als je een login, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als deel van onze veiligheidsprocedures, moet je die informatie als vertrouwelijk behandelen. Wij behouden ons het recht voor om een door jou gekozen of door ons aangewezen login of wachtwoord uit te schakelen als we geloven dat je de bepalingen in deze voorwaarden niet naleeft.

Als websitebezoeker bent je verantwoordelijk voor het treffen van de nodige regelingen om toegang tot de website te krijgen. Je bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die de website via uw internetverbinding bezoeken, zich bewust zijn van en voldoen aan deze voorwaarden. Onze site wordt je gratis ter beschikking gesteld.

Onze aansprakelijkheid

Niets in deze clausule beperkt de aansprakelijkheid van WorldFirst of sluit deze uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, fraude, frauduleuze voorstelling van zaken of elke andere aansprakelijkheid die volgens de wet niet uitgesloten of beperkt mag worden.

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle expliciete of impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen en andere voorwaarden die op de website of de inhoud daarop van toepassing kunnen zijn, uit. Je gebruikt de website dus op eigen risico en WorldFirst is niet aansprakelijk voor elk verlies of schade als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen op de informatie op de website, voor zover maximaal door de wet toegestaan.

Wij garanderen niet dat de website beschikbaar is en aan jouw eisen voldoet, dat je ononderbroken toegang hebt, dat er geen vertragingen, defecten, fouten, weglatingen of verlies van doorgegeven informatie zijn, dat er geen virussen of andere verontreinigende vernietigende eigenschappen doorgegeven worden of dat jouw computer niet beschadigd wordt. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je voldoende bescherming hebt en een back-up van jouw gegevens en apparatuur gemaakt hebt, en dat je redelijke en passende voorzorgsmaatregelen genomen hebt om computervirussen of andere destructieve eigenschappen op je computer op te sporen.

Wij doen geen verklaringen of geven geen garanties in verband met de nauwkeurigheid, doeltreffendheid of werking van software van derde partijen die in verband met de website gebruikt kunnen worden.

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, onze vertegenwoordigers, agenten en gerelateerde entiteiten hierbij alle voorwaarden en garanties uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd op grond van wet, recht en billijkheid.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of schade die je opliep in verband met de website of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de website en het materiaal dat daarop geplaatst is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • verlies van inkomsten;
  • verlies van zaken;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspild beheer of kantoortijd;
  • en elk ander verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en of die nu het gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien verwacht

Virussen, hacking en andere strafbare feiten

Je mag de website niet misbruiken door er bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots, logic bombs of andere schadelijke software op te introduceren.

Je mag niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot de website, de server waarop onze website opgeslagen is, of een andere server, computer of databank die met de website verbonden is.

Je mag de website niet aanvallen via een ‘denial of service’-aanval (‘DOS’) of een gedistribueerde DOS-aanval. WorldFirst meldt een dergelijke schending aan de betrokken wetshandhavingsinstanties en werkt met deze autoriteiten samen door hen jouw persoonlijke informatie te geven. In het geval van een dergelijke schending wordt je het recht om de website te gebruiken onmiddellijk ontnomen.

We garanderen niet dat de website veilig is of geen bugs of virussen bevat. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je up-to-date en doeltreffende antivirus- en antimalwaresoftware hebt op je telefoon, tablet, computer, server, netwerkinfrastructuur of elk ander apparaat waarmee je met ons zakendoet. Als je denkt dat een apparaat waarmee je met ons zakendoet, geïnfecteerd is door schadelijke software, dan moet je ons daarvan onmiddellijk telefonisch op de hoogte brengen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde DOS-aanval, virussen of alle andere schadelijke software die jouw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal besmet als gevolg van jouw gebruik van de website of het downloaden van materiaal dat op onze of een gelinkte website staat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die je opliep als gevolg van het gebruik van openbare netwerkverbindingen, het niet hebben van een up-to-date en doeltreffende antivirus- en antimalwaresoftware of het niet aan ons melden dat uw apparaat geïnfecteerd is door schadelijke software.

Links naar de website

Je mag een link naar onze startpagina plaatsen op voorwaarde dat je dat op een eerlijke en legale manier doet, zonder onze reputatie te schaden of gebruiken, en zonder daarvan te profiteren.

Je mag geen link plaatsen op een manier die een vorm van samenwerking met of goedkeuring door ons suggereert waar dat niet het geval is.

Je mag geen link plaatsen op een website die niet van jou is, bijvoorbeeld in onlineforums, chats en prikborden.

Onze website mag niet worden geframed op een andere site, noch mag je een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om een toestemming om links te plaatsen zonder kennisgeving in te trekken.

Links op onze website

Waar onze website links naar andere websites en bronnen van derde partijen bevat, worden deze links enkel ter informatie gegeven. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en zijn er niet verantwoordelijk voor of voor verlies of schade die uit het gebruik ervan kunnen voortvloeien. We hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites of bronnen.

Rechtsgebied

Als je een consument bent, houd er dan rekening mee dat op deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing is. Jij en wij komen allebei overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn.

Als je een bedrijf bent, houd er dan rekening mee dat op deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (alsmede alle niet-contractuele geschillen en vorderingen) de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing is. Wij komen allebei overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn.

Handelsmerken

WORLDFIRST en WORLD ACCOUNT zijn geregistreerde handelsmerken van WorldFirst UK Limited. Je mag ze niet gebruiken zonder onze toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materialen die je met onze toestemming gebruikt.

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door auteursrechtelijke wetgeving en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Je mag voor persoonlijk gebruik één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van (een) pagina(’s) op onze website en je mag de aandacht van anderen binnen jouw organisatie op de inhoud vestigen die op onze website is geplaatst.

Je mag de papieren of digitale kopieën van materialen die je hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of grafische elementen afzonderlijk van de bijbehorende tekst gebruiken.

Je mag geen enkel deel van de inhoud op onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder van ons of onze licentiegevers een licentie te verkrijgen.

Als je een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt op een wijze die strijdig is met deze gebruiksvoorwaarden, komt jouw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te vervallen en bent je gehouden, naar onze keuze, kopieën van de materialen die je hebt gemaakt, terug te bezorgen of te vernietigen.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We passen deze voorwaarden/disclaimers van tijd tot tijd aan. Controleer elke keer dat je onze site wilt gebruiken deze voorwaarden om er zeker van te zijn dat je de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Wijzigingen aan onze site

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen ter weerspiegeling van veranderingen aan onze producten, in de behoeften van onze gebruikers en in onze zakelijke prioriteiten. We zullen proberen je op een redelijke termijn in kennis te stellen van alle belangrijke wijzigingen.

Vragen?

Als je vragen of klachten hebt over de inhoud van de website, neem dan contact op met enquiries@worldfirst.com