Kennisgeving over de Britse Criminal Finances Act

Op 30 september 2017 is in het Verenigd Koninkrijk de Corporate Criminal Offence (CCO) in werking getreden als deel van de Criminal Finances Act 2027. Door de CCO zijn bedrijven strafrechtelijk aansprakelijk als ze niet weten te voorkomen dat de mensen die voor of namens ze handelen strafbare belastingontduiking faciliteren. Wat voor WorldFirst belangrijk is, is dat wij ook aansprakelijk zijn voor handelingen die namens onze klanten worden ondernomen.

De wet heeft een extraterritoriaal effect, wat wil zeggen dat de wet wereldwijd wordt toegepast in gevallen waarbij de ontdoken belasting is verschuldigd aan HMRC (HM Revenue and Customs), de Britse belastingdienst. Daarnaast geldt de wet in gevallen waarbij bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd belastingplichtig zijn buiten het Verenigd Koninkrijk, in gevallen waarbij bedrijven over een Britse vestiging beschikken en in gevallen waarbij het strafbaar feit ten dele in het Verenigd Koninkrijk is gepleegd.


WorldFirst blijft een zerotolerancebeleid aanhouden voor wat betreft alle vormen van belastingontduiking, of die nu onder de Britse wetgeving of onder die van een ander land valt. Het is ons beleid om al onze zakelijke transacties – de transacties die rechtstreeks met WorldFirst zelf verband houden en de transacties van onze klanten – op een eerlijke en ethische verantwoorde manier te laten verlopen.

WorldFirst werkt met een speciaal programma om het risico tegen te gaan dat een medewerker, onderaannemer, bedrijfspartner of vertegenwoordiger van ons bedrijf betrokken raakt bij de strafbare facilitering van belastingontduiking. WorldFirst doet te allen tijde zodanig zaken dat er zich geen enkele gelegenheid kan voordoen om belastingontduiking te faciliteren.

Daarom mag een werknemer, onderaannemer, partner of vertegenwoordiger van WorldFirst nooit betrokken zijn bij transacties:

  1. die WorldFirst schuldig maken aan belastingontduiking;

  2. waarmee belastingontduiking wordt gefaciliteerd door derden die niet bij WorldFirst zijn aangesloten, waaronder zijn klanten.


WorldFirst hanteert de volgende principes als het gaat om het risico op belastingontduiking door zijn klanten:

  • WorldFirst onderhoudt een band met zijn klanten op basis van eerlijkheid, integriteit, wederzijds vertrouwen en een professionele mentaliteit.

  • De klanten van WorldFirst verwachten dat wij het beste advies geven en hun belangen maximaal behartigen.

  • WorldFirst is er sterk van overtuigd dat met alle handelingen die indruisen tegen fiscale wetgeving of de Criminal Finances Act de belangen van zijn klanten niet maximaal worden behartigd.

  • Noch WorldFirst, noch eenieder die bij WorldFirst is aangesloten, mag een klant advies geven dat ertoe leidt dat ofwel WorldFirst ofwel de klant de Criminal Finances Act schendt.

  • WorldFirst keurt belastingontduiking af en faciliteert, adviseert of ondersteunt zijn klanten op generlei wijze op het gebied van belastingontduiking.

  • WorldFirst werkt niet samen met en biedt geen ondersteuning aan klanten die zich schuldig willen maken aan belastingontduiking, ongeacht het land waar de ontdoken belasting verschuldigd zou zijn.